önümiň beýany

Has uly suraty görüň

Kabel uzynlygy kabel tapyjy NF-8209

Aýratynlyklary:

1. Daş görnüşi tekiz çyzyklar, gowy duýgy we ýakyn adamlaşdyrylan dizaýn, LCD hytaýly uly ekran ekrany we funksiýalaryň akylly saýlanmagy bar;

2. DC naprýa 60eniýesine 60V çydap bilýär;

3. Üç setir aw usuly;

4. No. 7 we No. 9 batareýalaryny ulanyň;

5. Kabul ediji induksiýa ruçkasy bilen gelýär

NOYAFA

Ekwiwalent parametrleri deňeşdirmek

NOYAFA NF-8209

Fluke Networks MS-POE

NOYAFA NF-8209

Fluke Networks MS-POE

12 artykmaçlygymyz

interaktiw

Müşderiler bilen işjeň pikir ediň, oýlanyşykly we höwesli

adat

Müşderiniň özleşdirilen talaplaryny ýerine ýetirmek üçin ýokary tizlik, ýokary standart, ýokary hilli

Eltip bermek

Iň gysga möhlet OEM we ODM sargytlaryny kabul ediň

bazar paýy

Önümiň Hytaý bazaryndaky paýy birinji ýerde durýar

Satuwdan soň hyzmat

Satyşdan soňky hünärmenler topary müşderilere gaýdyp barmagy wagtynda geçirip bilerler

Önümiň ätiýaçlyk şaýlary

Her önüm üçin ýeterlik ätiýaçlyk şaýlary islendik wagt elýeterlidir

hyzmaty

Onlaýn müşderi hyzmaty, 24 sagat garaşma

Motor reýtingi

Google / Yahoo / Yandex ýaly meşhur hereketlendirijilerde birinji orunda durýar

topary

Güýçli R&D topary we marka operasiýa topary

sahypa

Özbaşdak satyn alnan super-uly senagat seýilgähi we deň-duşlaryndan has ýokary bolan häzirki zaman super-uly fabrik

patent

Her ýyl täze patentler ulanylýar we patentleriň sany deň-duşlaryndan has köp

Elektron söwda

Taobao we JD.com ýaly meşhur hytaý onlaýn söwda platformalarynda birinji ýerde durýar

Önümiň wideo

Kabel uzynlygy kabel tapyjy NF-8209

Funksiýanyň beýany:

1. Gysga zynjyry, açyk zynjyry we tor kabeliniň kesişmesini barlamak üçin öý eýesini we uzakdan ulanyp bilersiňiz we LCD ekranynda görkezilip bilner.

2. Wyklýuçatel we marşrutizator işledilende seti tapyp biler we naprýa .eniýeniň goragyna çydamly. Dykylmaga garşy re modeim, POE rejesi, adaty re modeim awy.

3. Tor kabeliniň uzynlygyny we kesiş nokadyny ölçemek üçin açyk zynjyr usulyny ulanyp bilersiňiz, ölçeg uzynlygy 2000 metre, ölçeg uzynlygy we kesiş nokadynyň takyklygy 98% -e ýetip biler.

4. Portuň ýalpyldawuk funksiýasyny ulanyp, wyklýuçatel ýa-da marşrutizator işledilende port ýalpyldawuk aýratyn funksiýasyny ulanyp, belli bir tor kabelini çalt tapyp bilersiňiz.

5. Dil, yşyk çyrasy wagty, awtomatiki ýapylma wagty we kontrast sazlamalary öý eýesi arkaly kesgitlenip bilner.

6. Alyjynyň induksiýa ruçkasy ses arkaly üýtgeýän tok bardygyny ýa-da ýokdugyny tiz kesgitlemek üçin ulanylyp bilner.

7. Yşyklandyryş funksiýasy garaňky gurşawda işlemek üçin amatlydyr.

Kabel uzynlygy kabel tapyjy NF-8209

Kabel uzynlygy kabel tapyjy NF-8209

NOYAFA saýlamaga hoş geldiňiz

Ygtybarly hyzmatdaş saýlaň

Güýçli marka

Uly kärhanalaryň ynamyny gazandy

Kärhana şahadatnamasy

Kompaniýa, bu pudakda ISO9001 seriýaly hil ulgamy sertifikaty, CE şahadatnamasy, FCC kepilnamasy, ROHS kepilnamasy we beýleki umumy şahadatnamalardan yzygiderli geçdi we tehnologiýany ösdürmek we ulanmak pudagynda daşky görnüşi we oýlap tapyşy ýaly birnäçe tehniki patent aldy.
  bilen habarlaşyň
  *Gerekli
 • *ady:

 • To: NOYAFA kompaniýasy
 • Sahypanyň URL-si:

 • *poçta gutusy:
 • *mazmuny:

  Iň oňat bahany almak üçin ululygyny, agramyny, barjak portuny we ş.m. doldurmagyňyzy haýyş edýäris

 • Goşundy ýükläň:
 • + Has giňişleýin maglumat ýa-da maglumat:
Üstünlikli iberildi
maslahat beriji